Nyhet · 2020-02-05

Atea tar kampen mot mutor på allvar

Som första verksamhet i Sverige har Atea certifierat sig enligt ledningssystemet ISO 37001, en standard som fokuserar på antikorruption och mutor. ”Standarden berör alla i verksamheten och ger oss viktiga verktyg för att hantera dessa frågor på ett systematiskt sätt”, säger Mattias Hedberg, Chief Compliance Officer på Atea.

 

"Nej, tack" till mutor.
Text: Anna Nyström

Under ett års tid har Atea arbetat med förberedelserna för att kunna certifiera sig enligt ISO 37001. I Sverige är de ensamma om certifieringen. Mattias Hedberg, Chief Compliance Officer på Atea, tror att det kan finnas en rädsla att ta sig an dessa frågor.

– Ingen vill skylta med att man har problem med mutor eller korruption och därför tror jag att många väjer för frågan. Men att arbeta enligt en ISO-standard är inte så kontroversiellt och gör det möjligt att upptäcka risker innan det går så långt, säger han.

Strategiskt beslut

Atea är sedan tidigare certifierad enligt både miljö och kvalitet och har även arbetat med informationssäkerhet inom vissa områden. Arbetet med ISO 37001 är ett led i företagets övergripande strategi att vara ett ansvarsfullt företag och en del i deras hållbarhetsarbete.

Mattias Hedberg konstaterar att jämfört med andra standarder är ISO 37001 mer konkret och angeläget för medarbetarna.
– Man brukar ju alltid prata om förändringsmotstånd, men i detta fall så har det varit tvärtom. Medarbetarna har varit en avgörande faktor i att vi lyckats få certifieringen. ISO 37001 talar till alla, det handlar om hur vi gör affärer och hur vi bemöter kunderna i vår vardag, berättar han.

För Ateas medarbetare kan det handla om så enkla saker som representation, gåvor eller intressekonflikter. En viktig poäng med arbetet är att tydliggöra vilka regler som gäller och ge medarbetarna förutsättningar att agera därefter i sin vardag. Därför har de lagt ner ett stort arbete på utbildning och att ge alla medarbetare verktyg och tydliggöra kanalerna för att ställa frågor eller uppmärksamma tveksamt beteende. Mattias Hedberg och hans team har lagt ner ett stort arbete på temadagar, webbutbildningar och roadshows för att nå ut till alla 2 500 medarbetare. Dessutom har de fått hjälp att sprida kunskap via processägare, platschefer och inte minst ledningen som varit engagerad i arbetet.

– Lärdomen är att det är ett omfattande arbete som tar tid. Men det är också viktigt för att skapa trygghet i vad som gäller, hur vi vill hantera dessa frågor och hur medarbetarna ska agera när det uppstår frågor.

Driver arbetet framåt

Certifieringen är ett viktigt kvitto för Atea på att de har ett systematiskt arbetssätt för att förebygga korruption och mutor, något som Mattias Hedberg tror kommer att bli allt viktigare framöver, inte minst i upphandlingar. Men certifieringen är också viktig för att driva arbetet framåt genom ständiga förbättringar. Att få verksamheten granskad av internationella experter på området var förstås också värdefullt. Nu hoppas han att fler följer deras exempel.
– Jag tror att det är viktigt att fler pratar om vikten av transparens och god affärsetik, poängterar han.

För den som vill dra igång ett ISO 37001-arbete tipsar han om att börja med intressentanalysen och göra den noggrant. Titta på vilka dina intressenter är – vilka krav har de på verksamheten? Det blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med att belysa risker och hitta arbetssätt som minimerar riskerna.
– De möjliga scenarion där mutor och korruption kan uppstå skiljer sig åt i olika typer av verksamheter och branscher. Mitt tips är att inte göra det för stort. Utgå från din verksamhet, avgränsa dig och börja med intressentanalysen. Och ta gärna hjälp utifrån om ni inte själva har den kompetensen, tipsar Mattias Hedberg.


"Gör det möjligt att upptäcka risker innan det går för långt"

Mattias Hedberg
Chief Compliance Officer Atea

ISO 37001, ledningssystem mot mutor

Hjälper organisationer att förebygga, upptäcka och hantera mutor.

Läs mer...

Lär dig mer om övriga standarder i 37000-serien:

ISO 37000, Guidance for the Governance of Organizations

Ger riktlinjer för organisationers styrning och tillhandahåller viktiga principer, relevant praxis och ett ramverk så att organisationer i sin styrning kan uppfylla sitt syfte på ett ansvarsfullt sätt.

 

ISO 37002, Whistleblowing management systems - Guidelines

Ger riktlinjer för att skapa ett tydligt och robust visselblåsarsystem inom en organisation samt en skyddande miljö där människor kan rapportera oro, vilket är avgörande för att effektivt förebygga och hantera oegentligheter.

 

ISO 37301, Compliance management systems - Requirements with guidance for use

Specificerar krav och ger riktlinjer för att skapa ett effektivt och lyhört system för hantering av efterlevnad inom en organisation. Standarden är baserad på principerna för god förvaltning, proportionalitet, transparens och hållbarhet.
 

Tillämpning

Alla tre standarder kan tillämpas av både små, medelstora och stora organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor.

Vill du veta mer om de här standarderna eller delta i en arbetsgrupp? Läs mer här.