Nyhet · 2018-06-28

Standarder för anpassning till fler äldre

Ageing society är ett aktuellt begrepp inom den internationella standardiseringen. Nu påbörjas arbetet med standarder som ger oss vägledning i hur samhället kan anpassas till den ökande andelen äldre medborgare. Vi ber Alexandra Antoni, projektledare på SIS, berätta om vad som är på gång.

Hej Alexandra. Just nu är frågan om hur man ska hantera demografiska förändringar aktuell inom internationell standardisering?

Ja, just nu pågår det mycket standardiseringsarbeten som har en koppling till att vi måste anpassa våra samhällen till en ökande andel äldre. Intresset för de här frågorna är stort och har vuxit fram under ett antal år. Redan 2014 startade, på initiativ av Japan och Storbritannien, ett ISO-arbete som resulterade i ett så kallad workshop agreement, IWA. Det finns nu publicerat som IWA 18 Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies. Arbetet följdes av bildandet av en Strategic advisory group, SAG, inom ISO som bland annat gjorde en gapanalys på vad som görs och saknas i olika länder för att förbättra för de äldre och hantera den demografiska förändringen. Gruppen listade sedan en rad områden som är viktiga. Utifrån den här analysen har nu kommittén ISO TC/314 Ageing society startats för att utveckla olika idéer.

Kan du ge några exempel på områden som är viktiga och där standarder kan fylla en funktion?

Två områden som det redan är igång standardiseringsarbeten är best practice för att anpassa samhället till det ökande antalet demenssjuka och standarder för arbetsplatsutformningar som även passar äldre arbetskraft. Det pågår även arbete med en terminologistandard. Andra exempel på frågor som fanns med i behovsanalysen är standarder för volontärarbete och olika tillgänglighetsfrågor i samhället.

Vad händer här på SIS – hur kommer Sverige bevaka och delta i arbetet?

Det är SIS kommitté Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst som bevakar arbetet i ISO-gruppen. Det är kommitté som även har Äldrestandaren på sitt ansvar. ISO-gruppen hade sitt första möte nu i juni och arbetet med de förslagen kring demens och en äldre arbetskraft påbörjades. Jag själv och Stefan Lundberg från Sveriges konsumenter, som är ordförande i SIS kommitté Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst deltog på det mötet. Vi välkomnar nya deltagare som vill vara med och påverka dokumenten som ska tas fram för demensvänliga samhällen och åldrande arbetskraft.


Viktiga områden listade av ISO:s Strategic advisory group:

  • Dementia (guidance standard on good practice)
  • Ageing work force (Standardization for workplace design, technologies)
  • Health promotions and preventive care (preventing chronic diseases and maintaining activities of daily living)
  • Social connectedness (integrated community services)
  • Informal careers (volunteer guideline standards)
  • Universal design standards (ergonomics for ageing societies)
  • Accessibility standards (collaboration with existing TCs)
  • Technologies and systems for an ageing society (Integrated services, future technology, overall service standards to incorporate the framework of connectivity etc)

Alexandra Antoni, projektledare på SIS

"Det pågår många standardiseringarbeten som har koppling till att vi måste anpassa våra samhällen till en ökande andel äldre"

Alexandra Antoni, projektledare SIS/TK 572 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Utmaning: åldrande befolkning

Vi går mot en befolkningsstruktur med allt fler äldre. För Japan är frågan redan akut.

I senaste numret av Magasinet S kan du läsa om ett spännande svensk-japanskt forskningssamarbete som vill hitta nya innovativa lösningar för att kunna ge äldre bättre stöd i samhället.

SIS/TK 572 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.