Nyhet · 2018-09-05

Standarder och Agenda 2030 hör ihop

Agenda 2030 innehåller viktiga mål och delmål där standarder och best practice är relevanta i arbetet med att uppnå målen. Vi tittar närmare på de globala målen och frågar Johanna Sandahl hur Naturskyddsföreningen tar sig an uppgiften.

Agenda 2030 är FN:s uppsatta plan för vägen till ett globalt hållbart samhälle. Totalt 17 mål ska nås till år 2030 – bland annat att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen gäller alla världens länder och täcker in de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Standarder representerar globalt erkänd best practice som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om standarder för energieffektivisering, hållbar verksamhetsutveckling, nya alternativa bränslen och mycket mer.


Vi ställer 3 frågor till Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande och ledamot i Agenda 2030-delegationen. En statlig kommitté som har till uppgift att stödja och stimulera arbetet mot genomförandet av Agenda 2030-målen.

Bild på Johanna Sandahl som står ute i naturen

Hur arbetar Naturskyddsföreningen för genomförandet av Agenda 2030?

Agenda 2030 har ibland beskrivits som "världens största beställning" och för Naturskyddsföreningen är det självklart att vara med i den processen. Vi har identifierat ett antal mål som ligger nära vår egen verksamhet och som vi lägger extra krut på. Inom ramen för detta ser vi att vi både kan jobba med att påverka själva politiken för genomförandet av agendan, men också att vi själva bidrar genom att jobba med de mål som ska uppnås.

Vad är nästa steg?

Vi bevakar förstås hur regeringen kommer att arbeta med sin egen handlingsplan för Agenda 2030, som är tänkt att gälla 2018 - 2020. Vår käpphäst är att få in kopplingen till det befintliga miljömålssystemet i regeringens handlingsplan, så att vi slipper uppfinna hjulet igen inom miljöarbetet.

Vad tycker du är nyckeln till hållbar utveckling?

Jag tror att en väldigt viktig nyckel till hållbar utveckling är just helhetsperspektivet, som ju Agenda 2030 så tydligt beskriver. Det gäller att klara av att hålla flera bollar i luften samtidigt, som att klara av att lösa klimatkrisen utan att orsaka andra miljöproblem, till exempel utarmning av skogens ekosystem. I det arbetet är det av yttersta vikt att både lyfta målkonflikter men också göra allt vi kan för att hitta synergieffekter. Det vill säga åtgärder som leder oss närmare flera av agendans mål.

Den här intervjun publiceras i sin helhet i nästa nummer av SIS tidning och webbtjänst Perspektiv. 


Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling.

"Jag tror att en väldigt viktig nyckel till hållbar utveckling är helhetsperspektivet, som Agenda 2030 så tydligt beskriver. "

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande och ledamot i Agenda 2030 delegationen.