Pressmeddelande · 2021-09-29

Ny svensk standard för Agenda 2030

Nu lanserar SIS, Svenska institutet för standarder, ett viktigt hållbarhetsdokument. Det är en ny vägledningsstandard som underlättar för svenska kommuner och regioner att efterleva FN:s Agenda 2030.

Det finns ett starkt lokalt intresse för att följa Agenda 2030. Problemet, inte minst för de lite mindre kommunerna, har varit att veta hur de ska gå till väga. Det finns en efterfrågan på vägledande dokument. Agenda 2030 är globalt, men det är på det lokala planet som en stor del av arbetet behöver ske, konstaterar Jonas Frykman, ordförande i den SIS-kommitté som hållit i arbetet:

- Över 60 procent av agendan är beroende av ett aktivt genomförande på lokal och regional nivå, enligt OECD. Och det kommer att bli tufft. Utmaningen är inte vad eller varför utan hur. Det är just frågan ”hur ska vi göra?” som vår standard besvarar, säger Jonas Frykman.

Det kan handla om allt från ”små” saker som skolmat till ”stora” som vattenförsörjning och infrastruktur. Inte minst i små kommuner, där resurserna ofta är begränsade, kan genomförandet visa sig vara en utmaning.

- Det är såklart inte bara SIS som ger vägledning kring implementationen av Agenda 2030 utan även till exempel SKR, Glokala Sverige och Länsstyrelserna. Jag ser inte att det ena utesluter det andra. Vi kompletterar varandra, säger Jonas Frykman.

Intresset har varit starkt under hela processen, vilket bekräftar behovet.

- Vi fick in över 600 synpunkter på utkastet, vilket är väldigt många. Trycket från kommunerna ute i landet är påtagligt, säger Dan Nilsson, avdelningschef på SIS (Svenska institutet för standardisering).

Han konstaterar samtidigt att seminariet den 30 september där den nya standarden ska presenteras har snart 200 anmälningar, vilket är väldigt många för en ny, svensk vägledningsstandard.

Den formella beteckningen på standarden är SS 854000:2021 och den finns här.

* Tillägg: Seminariet har nu hållits och hade 190 deltagande. 

Kontakt

Jonas Frykman, ordförande SIS/TK 588
070 380 4595, jonas@frykman.nu

Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS
08- 555 520 33, dan.nilsson@sis.se

Ulf Lindholm, pressansvarig, SIS
0702-41 81 53, ulf.lindholm@sis.se


Här finns standarden

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Mer om Agenda 2030

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.