Pressmeddelande · 2024-05-28

Världens första globala standarder för den cirkulära ekonomin klara

För första gången har internationella standarder för cirkulär ekonomi tagits fram. Experter från ett hundratal länder har deltagit i arbetet. Därmed underlättas omställningen till cirkulära affärsmodeller och arbetssätt. Standarderna skapar nya möjligheter för företag att bli mer resurseffektiva, minska sitt avfall och förlänga sina produkters värdekedjor.

Cirkulär-ekonomisis.se.jpg

– Standarderna är viktiga eftersom de ger en gemensam modell för hur vi designar, tillverkar och hanterar produkter och tjänster på ett hållbart sätt, och vägleder oss att göra förflyttningen till ett cirkulärt samhälle, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS. 

En cirkulär ekonomi är nödvändig för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen och bidrar till att bryta utvecklingen med klimatförändringar och global uppvärmning. Cirkulär ekonomi innebär ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt, och efterfrågan på globala standarder är stor. Standarder har betydelse för att företag och organisationer i hela världen ska få stöd i att bidra till den cirkulära ekonomin och därigenom också stärka sin egen konkurrenskraft. 

Det är ett hundratal länder och ett stort antal organisationer och experter som varit med och utformat de tre nya standarderna som tagits fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO.  

Flera svenska företag och organisationer har medverkat i arbetet, exempelvis IKEA, RISE, Linköpings universitet, Naturskyddsföreningen, Skogsindustrierna och Avfall Sverige.  

– Cirkulär ekonomi är ett systemskifte, alla måste tänka på hur resurserna mest effektivt ska tas tillvara. De nya standarderna innebär gemensamma spelregler som kommer att ha stor betydelse för hur vi arbetar med, och mäter, cirkulär ekonomi, säger Laura Linnala. 

De nya standarderna kommer att uppdateras kontinuerligt för att följa den snabba utvecklingen inom området. Arbetet fortsätter även med att ta fram standarder för den europeiska marknaden.


Köp standarderna

Standarderna är nu publicerade och finns här: 

Cirkulär ekonomi

Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhällen för framtiden. Ett viktigt verktyg för att kunna göra detta är just cirkulär ekonomi. Men vad är cirkulär ekonomi, hur mäter vi det och hur gör vi våra affärsmodeller mer cirkulära? Det är frågor i behov av svar och i SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa, genom att ta fram framtidens standarder inom cirkulär ekonomi.