Pågående och nyligen avslutade projekt

EU Twinning: Support to the Namibian Standards Institution

 • Längd: Feb. 2022 – Jan 2024 (pågår)
 • Partnerland: Namibia
 • Finansiering från Europeiska Unionen

SIS andra EU twinning projekt startade i februari 2022. Projektet implementeras tillsammans med Swedac, Kommerskollegium och fem tyska organisationer. Syftet är att är att bidra till utvecklingen av Namibian Standard Institution som förutom standardisering även erbjuder handelsrelaterade funktioner, certifiering, testning, inspektion och metrologi därav de många partners som delar på implementeringsansvaret.

SIS och tyska motsvarigheten DIN kommer hjälpa till med att ta fram en nationell standardiseringsstrategi och dela med sig av kunskap och erfarenhet inom standardisering, utbildning och försäljning. Ett mål är att öka NSI:s deltagande i och användande av internationell standardisering. Cirka 10 SIS-medarbetare kommer medverka i projektet.


EU Twinning: "Support to Azerbaijan Standardization Institute for implementation of the National Plan for harmonizing national standardization system with international requirements

 • Längd: 2020 - 2022
 • Partnerland: Azerbajdzjan
 • Finansiering från Europeiska Unionen

Detta 18 månaders EU Twinning-projekt genomfördes av Tyskland som ledande partner och Sverige och Spanien som juniorpartners. Målet med projektet var att stödja Azerbajdzjans standardiseringsinstitut AZSTAND i deras omstruktureringsprocess. Projektet började i november 2020 efter några månaders försening på grund av Covid-19. Tyskland, Sverige och Spanien hade ett gemensamt ansvar för att genomföra aktiviteter. Projektet bestod av tre delar där den första fokuserar på att ta fram en nationell standardiseringsstrategi och en plan för organisationsförändringar. Den andra tittade på att förbättra standardiseringsprocessen, kommunikation och digitalisering. Den tredje introducerade nya finansiella modeller och tittade på utvecklingen av nya produkter och tjänster för att öka AZSTAND:s intäkter.


Support to increased capacity in standardization and implementation of standards in Bolivia, focus on water sector

 • Längd: 2018-2021
 • Deltagande länder: Bolivia
 • Finansiering från Sida

Projektet i Bolivia fokuserade på att bygga upp Bolivias standardiseringsorganisation IBNORCA:s institutionella kapacitet. Projektet bidrog till att utveckla, anta och främja användningen av standarder relaterade till förbättrad vattenkvalitet i Bolivia.

Några av resultaten som uppnåddes var; fullt medlemskap i ISO; aktivt deltagande i flera tekniska ISO-kommittéer; försäljning av standarder online; en aktiv spegelkommitté inom vattensektorn; antagande av 20 standarder relaterade till rening av avloppsvatten; utveckling av kursmaterial online för standarder; pilotimplementering av standarder i flertalet företag.


Support quality infrastructure in Agadir countries

 • Längd: 2014-2018
 • Deltagande länder: Egypten, Tunisien, Marocko och Jordanien
 • Ledande genomförare: Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)
 • SIS ansvarsområde: Harmonisering av frivilliga standarder inom utvalda produktområden
 • Finansiering från Sida

Det övergripande syftet med projektet var att harmonisera kvalitetsinfrastrukturen mellan Agadir-länderna med tre fokusområden:

 1. Harmonisering av obligatoriska krav och handelsregler (genomförd av Kommerskollegium)
 2. Harmonisering av frivilliga standarder (genomförd av SIS)
 3. Harmonisering av ackrediteringssystem (genomförd av Swedac).

SIS arbetade nära de nationella standardiseringsorganisationerna och andra intressenter i regionen för att förbättra system och strukturer som behövs för harmonisering av frivilliga standarder. Processen omfattade också granskning av strukturer för det europeiska standardiseringssystemet (CEN / CENELEC) samt den regionala standardiseringsorganisationen (AIDMO) och Agadir Technical Unit (ATU).


Capacity building in international standard setting in Economic Community of West African States (ECOWAS)

 • Längd: 2016-2017
 • Deltagande länder: 15 länder i Västafrika
 • Finansiering från Sida

Alla nationella standardiseringsorganisationer i ECOWAS 15 medlemsstater deltog i projektet. Det fokuserade på två standardiseringsprocesser som pågick vid den tiden (ISO / TC 34 för livsmedelsprodukter och ISO / TC 59 för byggande) eftersom dessa sektorer är av specifikt värde och relevans för regionen. Representanter för den offentliga och privata sektorn deltog i standardiseringsprocessen.


Trade promotion through standardization in the East African Community (EAC) region

 • Längd: 2012-2017
 • Deltagande länder: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Kenya
 • Finansiering från Sida

Projektet syftade till att bygga de nationella standardiseringsorganisationernas kapacitet i EAC-regionen för att utveckla och påverka internationella standarder. Projektet genomfördes i nära samarbete med sekretariatet för East Africa Community. Andra deltagare i projektet var företag, universitet, statliga organ och icke-statliga organisationer från de fem medlemsländerna i EAC. Fokusområdena var:

 • Förbättra kompetensen hos standardiseringsorganisationerna i EAC-regionen för att leda och genomföra standardisering i samarbete med den privata och offentliga sektorn på nationell och internationell nivå. ISO 13065 gällande hållbarhetskriterier för bioenergi användes som pilotstandard.
 • Att stärka standardiseringsorganisationernas kompetens för att stödja implementeringen av standarder, med ISO 14067 gällande koldioxidfotavtryck av produkter som pilotstandard.
 • Stärka utvalda företags kompetens inom användningen av utvald standard.

Trade promotion through standardization in the South- and Southeast Asia (SESA) region

 • Längd: 2012-2017
 • Deltagande länder: Vietnam, Indonesien, Kambodja, Laos, Nepal, Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh
 • Finansiering från Sida

Detta projekt löpte parallellt med projektet i EAC-regionen och hade liknande mål och fokusområden. Det fokuserade på att förbättra de nationella standardiseringsorganisationers kapacitet att utveckla standarder och öka den privata och offentliga sektorns involvering i processen. Den andra delen av projektet var befintliga och potentiella exportörers användning av standarder. Tre standarder användes, ISO 13065 gällande hållbarhetskriterier för bioenergi, ISO / TS 14067 gällande produkters koldioxidfotavtryck och ISO 14001 för miljöledningssystem.


Introducing the MENA region to carbon footprint of products through standardisation

 • Längd: 2009-2011
 • Deltagande länder: Syrien, Libanon, Palestina, Irak, Jordanien, Jemen, Egypten, Tunisien, Libyen och Marocko.
 • Finansiering från Sida

SIS stöttade nationella standardiseringsorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) regionen för att fastställa internationella standarder genom att organisera workshops, seminarier före ISO-möten och underlätta deltagande i ISO:s möten för tekniska kommittéer (TC) och arbetsgrupper (WG). Standarden som användes var ISO 14067 gällande koldioxidfotavtryck av produkter. Företag, universitet, statliga-och icke-statliga organisationer från länder i regionen deltog.