Ordlista

Den här svensk-engelska ordlistan innehåller ett antal centrala fackspråkliga termer, beteckningar och allmänord som används inom standardiseringen. De är sorterade i alfabetisk ordning utifrån de svenska termerna. Svenska termer anges först och följs av sina engelska motsvarigheter i något mindre stil. För respektive språk anges rekommenderade termer först i fet stil. Därefter anges synonymer och kortformer i rak stil. Vissa termposter innehåller förklaringar som utgår ifrån termbruket i SIS, CEN och ISO:s verksamhet.

                 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Å

Ä

Ö 


aktiv medlem
P-medlem

participating member
P-member

Nationella standardiseringsorgan som är medlemmar i standardiseringsorganisationen ISO kan välja att ingå i olika tekniska kommittéer. En aktiv medlem i en teknisk kommitté deltar i arbetet och på möten, är skyldig att rösta och har möjlighet att nominera experter till arbetsgrupper.


aktivt ärende

active work item

Ett ärende i en teknisk kommittés eller underkommittés arbetsprogram som är avsett att utmynna i en standardiseringsprodukt.


allmänt tillgänglig specifikation

publicly available specification
PAS

En allmänt tillgänglig specifikation publiceras för att möta ett brådskande behov på marknaden men kan även användas som ett sätt att få återkoppling på om dokumentet i fråga bör omvandlas till en internationell standard.


anmält organ

notified body
NoBo

Oberoende organ som utsetts av en medlemsstat för att bedöma om produkter som ska lanseras på marknaden uppfyller EU:s regelverk.


anmälande myndighet

notifying authority

En anmälande myndighet utser anmälda organ, efter samråd med eventuella övriga berörda myndigheter, och underrättar därefter EU-kommissionen om urvalet.


anmärkning 

note 

Anmärkningar används inom standardiseringen för att ge tilläggsinformation som underlättar förståelsen eller användningen av ett dokument.


anmärkning till termpost

note to entry

Anmärkningar till termpost används endast i avsnittet Termer och definitioner i standardiseringsprodukter och kan innehålla krav, rekommendationer och uppgifter om tillåtelse i fråga om termbruk.


arbetsgrupp
AG

working group 
WG

Grupp under en teknisk kommitté eller underkommitté som tilldelats ett eller flera ärenden eller uppdrag inom ett visst område.


arbetsgruppsordförande

working group convenor
convenor

Person som leder aktiviteterna inom en arbetsgrupp inom SIS, CEN eller ISO.


avtal om ömsesidigt erkännande

mutual recognition agreement
MRA


avsnitt

clause

Kapitel i standardiseringsdokument benämns avsnitt


A-avvikelse

A-deviation

Till toppen

B

bilaga

annex

Till toppen

C

CEN

Se Europeiska standardiseringskommittén.

CEN-Cenelecs centralsekretariat
CCMC

CEN-CENELEC Management Centre
CCMC

Det gemensamma centralsekretariatet är den centrala enheten för administrativt stöd till de tekniska kommittéerna inom CEN och Cenelec.


CEN-Cenelecs ordförandekommitté

CEN/CENELEC Presidential Committee

Gemensam kommitté som inrättats i syfte att underlätta samarbete mellan standardiseringsorganisationerna CEN och Cenelec i strategiska frågor av gemensamt intresse. Ordförandekommittén består av de båda organisationernas ordförande (inkl.  inkommande ordförande), sex vice-ordförande samt generaldirektören för CEN och Cenelec.


CEN/Cenelec-workshopdokument

CEN/CENELEC workshop agreement
CWA

Standardiseringsprodukt som utarbetats i CEN:s eller Cenelecs regi inom ramen för en workshop som anordnas utanför den ordinarie kommittéstrukturen.


CEN:s styrelse

CEN Administrative Board
CEN CA

CEN:s styrelse leder organisationens verksamhet och samordnar arbetet mellan dess organ i syfte att verkställa de beslut som fattas på organisationens årsmöte. Styrelsen består av en ordförande och tre vice ordförande (policy, teknisk förvaltning och ekonomi).


CEN:s tekniska styrelse

CEN Technical Board
CEN BT

CEN:s tekniska styrelse ansvarar för den övergripande ledningen och förvaltningen av organisationens kommittéstruktur. Styrelsen förvaltar och utvecklar även det tekniska regelverket kring standardiseringsarbetet och består av en ordförande, en vice ordförande (teknisk förvaltning), en representant för CEN-Cenelecs centralsekretariat samt en representant för varje nationellt medlemsorgan. 

Till toppen


 

D

dagordning

agenda


daterad hänvisning

dated reference


delegat

delegate


delegation

delegation

Utsänd grupp av representanter till plenarmöten inom CEN och ISO som består av delegater och leds av en delegationsledare.


delegationsledare

head of delegation
HoD


deltagare

participant

Person som representerar en deltagande organisation i en teknisk kommitté (TK) eller arbetsgrupp (AG) inom SIS.


den nya harmoniseringsmetoden
den nya metoden

New Approach

Den nya metoden infördes i EU på 1980-talet och innebär att väsentliga krav på säkerhet och överensstämmelse för produkter definieras i direktiv och att man för mer detaljerade delar hänvisar till harmoniserade standarder.


den nya lagstiftningsramen

New Legislative Framework
NLF

Den nya lagstiftningsramen, som består av förordning (EG) nr 765/2008 och beslut nr 768/2008/EG, skapades efter en översyn av den nya metodens tillämpning. Förordningen innehåller regler om ackreditering, marknadskontroll och CE-märkning. Beslutet innehåller referensbestämmelser och fungerar som en mall för hur direktiv som reglerar produkters egenskaper ska utformas och revideras.


direktiv

directive

Ett direktiv är en bindande rättsakt inom EU som anger mål som medlemsstaterna ska uppnå. Genomförandets former överlåts däremot till medlemsstaterna själva.


dokument

document

Samlingsbegrepp för förslag till, samt redan publicerade och fastställda, standardiseringsprodukter. 

Till toppen

E

enhällighet

unanimity


Europaparlamentet

European Parliament
EP

EU-institution vars främsta uppgifter är att, tillsammans med ministerrådet, besluta om nya lagar och EU:s budget.


Europastandard

European standard
EN

Standard som utarbetats och fastställts av någon av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, Cenelec och Etsi.


europeisk standardiseringsorganisation

European standardization organisation
ESO

Det finns tre europeiska standardiseringsorganisationer som officiellt erkänts av EU och Efta, nämligen CEN, Cenelec och Etsi.


Europeiska frihandelssammanslutningen
Efta

European Free Trade Association
EFTA

Europeisk frihandelsorganisation som bildades 1960 och idag omfattar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.


Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder
Etsi

European Telecommunications Standards Institute
ETSI

Europeisk standardiseringsorganisation som utarbetar och fastställer standarder inom telekommunikationsområdet.


Europeiska kommissionen 
EU-kommissionen 
kommissionen

European Commission
Commission
EC

EU-institution vars huvuduppgifter är att föreslå EU-lagstiftning och övervaka tillämpningen därav, medla mellan EU:s institutioner och ansvara för att budgeten följs.


Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering
Cenelec

European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC

Europeisk standardiseringsorganisation som utarbetar och fastställer standarder inom det elektrotekniska området.


Europeiska standardiseringskommittén

European Committee for Standardization
CEN

Europeisk standardiseringsorganisation som utarbetar och fastställer standarder inom områden som inte faller under Cenelecs och Etsis områden.


Europeiska unionens officiella tidning
EU:s officiella tidning
EUT

Official Journal of the European Union
Official Journal
OJEU
OJ

I EUT offentliggörs bland annat lagstiftning, meddelanden och domar samt beteckningar på harmoniserade standarder.


expert

expert

Person som nominerats av en TK till en arbetsgrupp (WG) inom CEN eller ISO för att arbeta med standardiseringsärenden.

Till toppen

F

fastställa

adopt


fastställelse

adoption


frihandelsavtal

free trade agreement

FTA


frysningsperiod

standstill period

En frysningsperiod medför en skyldighet för CEN:s eller Cenelecs nationella medlemmar att inte vidta åtgärder, vare sig under utarbetandet av en Europastandard eller efter dess fastställelse, som negativt kan påverka den eftersträvade harmoniseringen, samt att inte offentliggöra en ny eller reviderad nationell standard som inte helt överensstämmer med en befintlig Europastandard.


förklaring

statement

En förklaring är en regel som förmedlar information i en standardiseringsprodukt.


förklaring

key

Ett förtydligande som anges i direkt anslutning till en figur eller tabell i en standardiseringsprodukt.


förord

foreword

Avsnitt i en standardiseringsprodukt.


förordning

regulation

En förordning är en bindande rättsakt inom EU som är direkt tillämplig i medlemsländerna. 


förslag till Europastandard

draft European standard
prEN


förslag till internationell standard

draft international standard
DIS


förslag till nytt ärende

new work item proposal
NWIP
NP


förslag till standard 
standardförslag

draft standard


förslag till svensk standard

draft Swedish standard
ftSS

Dokument som utarbetats av en teknisk kommitté och är färdigt att sändas ut på remiss som förslag till svensk standard.


förstudie
genomförbarhetsstudie

feasibility study

Till toppen

G

generaldirektör

general director

Chef för CEN-Cenelecs centralsekretariat.


generalsekreterare

secretary general
secretary-general
SG

Chef för ISO:s centralsekretariat.


Global Directory
GD

Global Directory är den databas inom standardiseringen där bland annat tekniska kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper samt representanter i dessa forum registreras.


godkänna

approve


godkännande

approval


godkänt ärende

approved work item
AWI

Till toppen

H

handbok

handbook

En handbok är inte en officiell standardiseringsprodukt men däremot en SIS-publikation som knyter an till ett visst standardiseringsområde. 


harmoniserade standarder

harmonised standards
hEN

Harmoniserade standarder utgör en särskild kategori av Europastandarder som används för att säkerställa att produkter som görs tillgängliga på marknaden överensstämmer med väsentliga krav i tillämpliga direktiv inom EU.


hänvisning

reference

Till toppen

I

ikraftsättning

endorsement


informativt inslag

informative element

Uppgift i en standardiseringsprodukt vars syfte är att bidra till förståelsen eller användningen av ett dokument eller att ge information om dess innehåll, bakgrund eller förhållande till andra dokument.


informativt dokument

informative document

Standardiseringsprodukter kan delas in i normativa dokument och informativa dokument. Informativa dokument, såsom exempelvis tekniska rapporter, innehåller inte några krav och kan därmed inte användas för att hävda överensstämmelse.


inledning

introduction

Icke obligatoriskt avsnitt i en standardiseringsprodukt som innehåller information eller kommentarer om dess innehåll, syfte och bakgrund.


instruktion

instruction

En instruktion är en regel i en standardiseringsprodukt som anger en åtgärd för utförande.


Internationella elektrotekniska kommissionen

International Electrotechnical Commission
IEC

Internationell standardiseringsorganisation som utarbetar och publicerar standarder inom det elektrotekniska området.


Internationella klassificeringssystemet för standarder

International Classification for Standards
ICS

Ett internationellt klassificeringssystem som förvaltas av Internationella standardiseringsorganisationen och som används för att klassificera bl.a. standardiseringsprodukter inom olika områden.


internationell standard

international standard
IS

Standard som fastställts av en internationell standardiseringsorganisation.


Internationella standardiseringsorganisationen

International Organization for Standardization
ISO

Internationellt erkänd standardiseringsorganisation som utarbetar, fastställer och publicerar standarder inom de flesta områden, med undantag för det elektrotekniska området och telekommunikationsområdet. 


 

Internationella teleunionen

International Telecommunication Union
ITU

Internationellt erkänd standardiseringsorganisation som utarbetar, fastställer och publicerar standarder inom telekommunikationsområdet.


internationellt workshopdokument

international workshop agreement
IWA

Standardiseringsprodukt som utarbetats i ISO:s regi inom ramen för en workshop utanför den ordinarie kommittéstrukturen.


intressent

stakeholder
interested party


ISO:s centralsekretariat

ISO Central Secretariat
ISO CS

Centralsekretariatet är den centrala enheten för administrativt stöd till kommittéstrukturen inom ISO.


ISO:s styrelse

ISO Council

ISO:s styrelse leder verksamheten och består av organisationens ordförande, ordförandena för ISO:s kommittéer för policyutveckling samt 20 medlemsrepresentanter.


ISO:s ordförandekommitté

ISO President’s Committee

ISO:s ordförandekommitté samordnar bl.a. arbetet mellan ISO:s styrelse, ISO:s tekniska styrelse och de fyra ständiga kommittéerna och ger råd om hur ISO:s styrelses beslut bör genomföras. Kommittén består av en ordförande, tre vice ordförande (policy, teknisk förvaltning och ekonomi), en finansdirektör och en generalsekreterare.


ISO:s tekniska styrelse

ISO Technical Management Board
TMB

ISO:s tekniska styrelse ansvarar för den övergripande ledningen och förvaltningen av organisationens kommittéstruktur. Den tekniska styrelsen förvaltar och utvecklar även det tekniska regelverket kring organisationens standardiseringsarbete. Styrelsen består av 15 invalda ledamöter från medlemsorganen.

Till toppen

J


Till toppen

K

kommittéledare

committee manager
CM

Roll inom ISO som innebär att hantera, planera och följa upp en kommittés projektportfölj (inklusive beredning av nya ärenden), planera möten, tillgängliggöra dokument samt stödja ordförande i kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper samt projektledare och experter.


kommittéomröstning

committee internal ballot
CIB


kommittéordförande

technical committee chair
TC chair

subcommittee chair 
SC chair

Person med ansvar för att leda arbetet i en teknisk kommitté eller underkommitté.


kommittésekreterare

technical committee secretary
TC secretary

subcommittee secretary
SC secretary

Roll inom CEN som innebär att tillsammans med ordföranden i en teknisk kommitté eller underkommitté säkerställa att kommittéarbetet fungerar effektivt, samt följer de uppsatta tidsgränserna och CEN:s regelverk.


kommittéutkast

committee draft
CD

Utkast som läggs fram i en teknisk kommitté inom ISO i samband med att beslut ska fattas om att skicka utkastet på remiss som ett förslag till standard.


konsensus

consensus

Överenskommelse som träffats av berörda intressenter, utan starkt motstånd mot väsentligt sakinnehåll från någon viktig part, och som utarbetats genom ett förfarande i vilket man strävar efter att ta hänsyn till intressenternas synpunkter och förlika olika uppfattningar.


konsoliderat dokument

consolidated document

Ett konsoliderat dokument är en ny version av en standardiseringsprodukt som innehåller inarbetade ändringar och som ersätter den föregående versionen.


krav

requirement

Ett krav är en regel i en standardiseringsprodukt som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. 

Till toppen

L

litteraturförteckning

bibliography

Litteraturförteckningen är ett avsnitt i en standardiseringsprodukt som listar de dokument som man i informationssyfte hänvisar till i produkten samt andra eventuella informationskällor och bakgrundsmaterial av relevans.

Till toppen

M

mandaterade standarder

mandated standards

Standarder som utarbetas inom ett visst ämnesområde på uppdrag av EU-kommissionen.


meddelande om ikraftsättning

endorsement notice


meddelande om rättelse

correction notice

Meddelande om en genomförd redaktionell ändring i en av CEN nyligen publicerad standardiseringsprodukt. 

Till toppen

N

nationell fastställelse
nationellt fastställd standard

national adoption

Inom standardiseringen avser det engelska uttrycket ”national adoption” antingen fastställelseprocessen eller en nationellt fastställd standard.


nationell spegelkommitté

national mirror committee
NMC

Grupp, vanligtvis en teknisk kommitté, inom ett nationellt standardiseringsorgan som följer och deltar i standardiseringsarbetet inom ett visst område på internationell eller regional nivå, eller både och.


nationellt standardiseringsorgan

national standardization body
national standards body
NSB

Organ som har ett statligt uppdrag att bedriva standardisering, företräda sitt land i internationellt standardiseringsarbete samt ensamrätt att fastställa nationell standard inom sitt område.


normerande inslag

normative element

Uppgift i en standardiseringsprodukt som beskriver dokumentets omfattning eller anger regler.


normativt dokument

normative document

Standardiseringsprodukter kan allmänt delas in i normativa dokument och informativa dokument. Ett normativt dokument innehåller krav eller rekommendationer, eller både och.


normativa hänvisningar

normative references

Obligatoriskt avsnitt i en standardiseringsprodukt i vilket andra standarder och instrument som är nödvändiga för tillämpningen av den aktuella standardiseringsprodukten listas, i den mån sådana föreligger. 


Nämnden för svensk standard

NSS

Nämnden för svensk standard är ett organ under Sveriges Standardiseringsförbund (SSF) som tillstyrker eller avstyrker fastställelse och upphävande av svensk nationell standard. Nämnden består av en ordförande som utses av SSF och en ledamot från vart och ett av de svenska standardiseringsorganen SIS, SEK och ITS.

Till toppen

O

observatörsmedlem
O-medlem

observing member
observer member
O-member

Nationella standardiseringsorgan som är medlemmar i ISO kan välja om de vill ingå i olika tekniska kommittéer. En observatörsmedlem i en teknisk kommitté får följa och kommentera kommitténs arbete men äger inte full rösträtt i dess omröstningar eller rätt att nominera en expert till en arbetsgrupp.


odaterad hänvisning

undated reference


offentliggörande

citation

Inom standardiseringen används termen i denna betydelse främst om harmoniserade standarder vars beteckningar offentliggörs i EU:s officiella tidning (EUT).


omfattning

scope

Obligatoriskt avsnitt i en standardiseringsprodukt som definierar vilket ämnesområde och vilka aspekter som produkten behandlar.

omröstning
röstning

ballot


ordförande

president

Ordförande i en internationell eller regional standardiseringsorganisations styrelse. 
Till toppen

P

plenarmöte

plenary meeting

Möte i en teknisk kommitté eller underkommitté inom CEN eller ISO, vid vilket kommitténs projekt och andra frågor, såsom medlemskap och den strategiska verksamhetsplanen, diskuteras.


preliminärt ärende

preliminary work item
PWI

Statusen preliminärt ärende kan användas av en teknisk kommitté och en underkommitté för ett ärende som ännu inte bedöms moget att behandlas som ett aktivt ärende. 


projektkoordinator

project koordinator
PK


projektledare
PL

project manager
PM


programledare

programme manager
CCMC PM

Befattning inom CEN-Cenelecs centralsekretariat som fungerar som en viktig länk mellan centralsekretariatet och kommittéstrukturen vad gäller tekniska frågor och stöd samt frågor som rör EU-lagstiftning och andra standardiseringsorganisationer.


projektkommitté

project committee
PC

Till toppen

R

redaktionell programledare

editorial programme manager
EPM

Befattning inom ISO:s centralsekretariat som omfattar redaktionellt ansvar för utformningen av standardiseringsprodukter inom programledarens tilldelade tekniska kommittéer.


redaktör

editor

Befattning inom CEN-Cenelecs centralsekretariat med redaktionellt ansvar för utformningen av standardiseringsprodukter inom redaktörens tilldelade tekniska kommittéer. 


regel

provision

I standardiseringens regelverk omfattar regler krav, rekommendationer, instruktioner och förklaringar.


regional standard

regional standard

Standard som fastställts av en regional standardiseringsorganisation. 


rekommendation

recommendation

En rekommendation är en regel i en standardiseringsprodukt som anger en föreslagen valmöjlighet, eller ett tillvägagångssätt, som bedöms vara särskilt lämplig utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. 


remiss

enquiry


remissomröstning

enquiry vote
ENQ (CEN)
DIS (ISO)

Omröstning om förslag till standardsom sker i en öppen process där berörda myndigheter och andra intressenter bereds möjlighet att lämna synpunkter.


revidering

revision

Revidering omfattar införande av alla nödvändiga ändringar av innehållet i och utformningen av ett dokument.


riktlinjer

guidelines

Till toppen

S

samförståndsavtal

memorandum of understanding
MoU


sekretariat

secretariat

I internationella och regionala standardiseringsorganisationer innehas sekretariatet i en teknisk kommitté eller en underkommitté av ett medlemslands nationella standardiseringsorgan. Det innebär att standardiseringsorganet förvaltar och administrerar dess arbetsprogram och aktiviteter. 


SIS-remiss

förslagsremiss

Förslag till nytt eller ändrat svenskt standardiseringsdokument som SIS skickar, tillsammans med ett remissbrev, till intressenter utanför den ansvariga kommittén för återkoppling.


SIS workshop

SIS workshop
SIS-WS

Standardiseringsprojekt i SIS regi vars syfte är att utmynna i ett workshopdokument.


SIS-workshopdokument

SIS workshop agreement
SIS-WA

Standardiseringsprodukt som utarbetats i SIS regi inom ramen för en workshop utanför den ordinarie kommittéstrukturen.


slutligt förslag till Europastandard

draft European standard for formal vote
FprEN

Ett slutligt förslag till Europastandard läggs fram för slutomröstning under godkännandestadiet i standardiseringsprocessen inom CEN, Cenelec eller Etsi.


slutligt förslag till internationell standard

final draft international standard
FDIS

Ett slutligt förslag till internationell standard läggs fram i godkännandestadiet i standardiseringsprocessen inom ISO, IEC eller ITU.


slutligt förslag till svensk standard

sftSS

Ett slutligt förslag till svensk standard läggs fram i godkännandestadiet i standardiseringsprocessen inom SIS, SEK eller ITS.


slutomröstning

final vote
formal vote

Omröstning om ett slutligt förslag till standard.


SS/T

Beteckning för ett tillägg till svensk standard.


SS-EN

Beteckning för en Europastandard som även fastställts som svensk standard.


SS-EN/AC

Beteckning för en teknisk rättelse till en Europastandard som även fastställts som svensk standard.


SS-EN/A

Beteckning för ett tillägg till en Europastandard som även fastställts som svensk standard. 


SS-EN ISO

Beteckning för en internationell standard från ISO som även fastställts som Europastandard och svensk standard.


SS-EN ISO/AC

Beteckning för en teknisk rättelse till en standard från ISO som även fastställts som Europastandard och svensk standard.


SS-EN ISO/A

Beteckning för ett tillägg till en standard från ISO som fastställts som Europastandard och som svensk standard. 


SS-EN ISO/IEC

Beteckning för en internationell standard från ISO eller IEC som även fastställts som Europastandard och svensk standard.


SS-IEC

Beteckning för en internationell standard från IEC som även fastställts som svensk standard.


SS-ISO

Beteckning för en internationell standard från ISO som även fastställts som svensk standard.


SS-ISO Amd

Beteckning för ett tillägg till en internationell standard från ISO som även fastställts som svensk standard.


SS-ISO/Cor 1

Beteckning för en teknisk rättelse till en internationell standard från ISO som även fastställts som svensk standard. 


standard

standard

Normativ standardiseringsprodukt som utarbetats i konsensus och fastställts av ett standardiseringsorgan eller en standardiseringsorganisation.


standardisering

standardization

Verksamhet avsedd att utforma regler för allmän och upprepad användning i syfte att erbjuda lösningar på återkommande eller tänkbara problem i form av standardiseringsprodukter. 


standardiseringsbegäran
begäran om standardisering

standardization request

Sedan 1980-talet arbetar EU enligt den s.k. nya metoden och på senare år har även den nya lagstiftningsramen tillkommit. I enlighet därmed fastställer EU-kommissionen områden inom vilka standarder behöver utarbetas och skickar därefter skickar en begäran om standardisering till en, två eller alla tre av de erkända europeiska standardiseringsorganisationerna. Denna begäran kan i sin tur leda fram till en överenskommelse om ett standardiseringsuppdrag.


standardiseringsprodukt 
produkt

standardization deliverable
deliverable

Produkt som utarbetats inom och publicerats av ett nationellt standardiseringsorgan eller en regional eller internationell standardiseringsorganisation och som ofta tar formen av ett dokument.

ANM. Följande standardiseringsprodukter erkänns inom

CEN: Europastandard, teknisk specifikation, teknisk rapport, workshopdokument och vägledning.

ISO: Internationell standard, teknisk specifikation, teknisk rapport internationellt workshopdokument, allmänt tillgänglig specifikation och vägledning.

SIS: Svensk standard, teknisk specifikation, teknisk rapport och SIS-workshopdokument.


standardiseringsuppdrag

standardization mandate
mandate

Ett standardiseringsuppdrag ges av EU-kommissionen till en, två eller alla tre av de erkända europeiska standardiseringsorganisationerna.


Svensk Elstandard

SEK

SEK är ett av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan och verkar inom det elektrotekniska området.


Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen

ITS

ITS är ett av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan och verkar inom telekommunikationsområdet. 


Svenska institutet för standarder

Swedish Institute for Standards
SIS

SIS är ett av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan och verkar inom alla områden, med undantag för de som faller inom SEK:s och ITS standardiseringsuppdrag. 


svensk standard

Swedish standard
SS

Beteckning för en standard som utarbetats och fastställs av SIS, SEK eller ITS.


Sveriges Standardiseringsförbund

Swedish Standardisation Federation
SSF

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganen ITS, SEK och SIS. Förbundets uppgift är att främja och effektivisera standardiseringen i Sverige och användningen av standarder samt att ansöka om statliga uppdragsmedel.


Swedac

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall.


systematisk översyn
periodisk översyn

systematic review
periodic review
SR

Vid en systematisk översyn av en standard eller en annan standardiseringsprodukt prövas huruvida produkten bör fortsätta gälla, revideras, göras om till en annan standardiseringsprodukt eller upphävas.

Till toppen

T

teknisk kommitté
TK

technical committee
TC

Tekniskt organ, inom ett standardiseringsorgan eller en standardiseringsorganisation, som ansvarar för att utarbeta standardiseringsprodukter inom ett visst område.


teknisk programledare

technical programme manager
TPM

Befattning inom ISO:s centralsekretariat som fungerar som en viktig länk mellan centralsekretariatet och kommittéstrukturen vad gäller tekniska frågor och stöd.


teknisk rapport

technical report
TR

Standardiseringsprodukt som utarbetas i syfte att beskriva resultat av undersökningar eller andra studier, skapa och dela kunskap eller för att diskutera frågor i standarder och tekniska specifikationer. 


teknisk rättelse

correction
Cor

Rättelse av tekniska fel i en standardiseringsprodukt inom ISO.


teknisk rättelse

corrigendum
AC

Rättelse av tekniska fel i en standardiseringsprodukt inom CEN.


teknisk specifikation

technical specification
TS

Standardiseringsprodukt som anger de tekniska krav som en produkt, process eller tjänst ska uppfylla.


tekniskt organ

technical body

Inom regionala och internationella standardiseringsorganisationer avser termen tekniskt organ egna, samt med andra organisationer gemensamma, tekniska kommittéer och underkommittéer.


tillträdande ordförande

president elect
president-elect

En tillträdande ordförande går bredvid den avgående ordföranden under en tid innan hen tillträder.


tillägg

amendment

Ett tillägg är ett formellt godkänt dokument tillhörande en standard som ändrar eller kompletterar standardens innehåll.

ANM. Notera att tillägg betecknas Amd inom ISO, A inom CEN och T inom SIS.


tillägg

addition

supplement

Till toppen

U

underavsnitt

subclause


underkommitté

subcommittee
sub-committee

Självständig grupp under en teknisk kommitté som ansvarar för att utarbeta standardiseringsprodukter inom ett av kommitténs arbetsområden. Underkommittéer inrättas för att underlätta arbetet med kommitténs arbetsprogram.


upphäva
dra in

withdraw

Standardiseringsprodukter kan godkännas, fastställas, dras in eller upphävas.

ANM. Observera att uttrycket ”dra in” inte används om standarder men däremot för andra standardiseringsprodukter.


upphävande

withdrawal


utkast

working draft
draft
WD

Förslag till internationell standard eller Europastandard som utarbetats i en arbetsgrupp.


utsett organ

designated body

Utsedda organ inom EU provar och certifierar produkter som ska släppas ut på marknaden i länder som ingått avtal om ömsesidigt erkännande med EU, eller som omfattas av ett frihandelsavtal.

Till toppen

V

vice ordförande

vice president
vice-president

Vice ordförande i styrelsen i en internationell eller regional standardiseringsorganisation, såsom ISO och CEN.


vägledning

guide

Standardiseringsprodukt inom ISOIECCEN och Cenelec.


vägledning

guidance


Världshandelsorganisationen

World Trade Organization
WTO

Till toppen

W

workshop

workshop 


workshopdokument

workshop agreement
WA

Standardiseringsprodukt inom CEN, ISO och SIS som utarbetats i konsensus inom ramen för en eller flera workshoppar som är öppna för intressenter och som rör områden som inte är föremål för mer formellt standardiseringsarbete inom kommittéstrukturen.

Till toppen

Y

yttre begränsning

external constraint

En yttre begränsning är en begränsning eller skyldighet som ligger utanför standardens räckvidd och som vanligen är en följd av rättsliga krav eller naturlagar. 

Till toppen

Å

årsmöte

general assembly
GA

Årsmöte där ISO:s styrelse och representanter för organisationens medlemsorgan samlas.

Till toppen

Ä

ändring

modification


ärende
standardiseringsärende

work item
WI

Ett ärende är ett projekt inom en teknisk kommittés, eller underkommittés, arbetsprogram.

Till toppen

Ö

överensstämmelse

conformity


översyn

review

Granskning av ett normativt dokument i syfte att avgöra om det ska fortsätta att gälla, ändras eller upphävas.


översynsförfrågan

Förfrågan som rör behovet av att uppdatera ett befintligt standardiseringsdokument och som riktas till intressenter utanför den ansvariga kommittén inom SIS.

 

Till toppen


Länkar

Följande sidor beskriver förkortningar som används i europeisk och internationell standardisering:

 

Ordlistan som PDF

Vad är ISO?

ISO är den internationella standardiseringsorganisationen. ISO är oberoende och icke-statlig med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.